Zpět do obchodu

Registrace

Čáp Pavel (ed.): Exulanti, vyhnanci a uprchlíci

300 Kč

Čáp Pavel (ed.): Exulanti, vyhnanci a uprchlíci

Kód: EX 97

Pavel Čáp (ed.): Exulanti, vyhnanci a uprchlíci | pobělohorský exil
Sborník přednášek ze stejnojmenné třídenní mezinárodní konference, jež se konala v říjnu roku 2016 v Litomyšli, doplněné o další texty
• autoři z České republiky, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Nizozemí
• od doby před Bílou horou, odchod exulantů a jejich život v zahraničí, návrat reemigrantů ve 20. století
• o křesťanských uprchlících z Myanmaru do České republiky a o blízkovýchodních uprchlících do Německa
• texty německých, rakouských a polských autorů jsou vydány v původním jazyce a českém překladu
• překlad z němčiny do češtiny: JUDr. Pavel Jelínek
• obsahuje fotogalerii na konci knihy
Nakladatel: Exulant, z. s.
Rok vydání: 2020
Formát: A4, 266 stran, brožovaná vazba
ISBN 978-80-905318-3-3

O knize
Sborník "Exulanti, vyhnanci a uprchlíci" shrnuje jednak přednášky a kázání, které zazněly na stejnojmenné třídenní mezinárodní konferenci, jež se konala v říjnu roku 2016 v Litomyšli, jednak další texty sepsané později. Autory jsou historici a teologové starší generace, dobře známí svou publikační činností, ale i mladí badatelé, kteří jsou na počátku své odborné kariéry.
Texty autorů z České republiky, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Nizozemí představí život pobělohorských exulantů a jejich potomků v širokém tematickém záběru. Seznámí se situací před Bílou horou a popíší důvody náboženské tolerance, jinde v Evropě nevídané. Představí misijní činnost českých a moravských bratří i život českých protestantů ve Vídni v 19. století. Popíší soužití potomků exulantů, kteří se vrátili po druhé světové válce, s Němci čekajícími na odsun a dozvíme se, jaké jsou vztahy mezi českými a německými evangelíky po roce 1990.
Problém tolerance a netolerance neodezněl v minulých staletích, ale přetrvává dodnes. Tato skutečnost se odráží i v příspěvcích pojednávajících o křesťanských uprchlících z Myanmaru do České republiky a o blízkovýchodních uprchlících do Německa.

Autoři: Pavel Čáp, Josef Čáp, Martin Rothkegel, Maciej Pietrzak, Edita Štěříková, Jindřich Halama, Jan Kumpera, Barbora Jiřincová, Horst Schinzel, Dietrich Meyer, Oskar Sakrausky, Viktor Velek, Slavomila Švehlová, Peter Morée, Zdeňka Kvasničková, Wolfgang Bruder, Alena Vantová, Romana Fojtová, Milan Svoboda, Daniel Franzkowski, Gerhard Frey-Reininghaus, Dirk Stelter, Daniel Ženatý, Jiří Dudycha, Wolf-Rainer Krüger.

Barevná fotogalerie na konci knihy dokumentuje průběh konference.
Sborník vydal spolek Exulant, který sdružuje jak potomky pobělohorských exulantů, tak zájemce o tuto část našich dějin.

OBSAH:
Pavel Čáp: O konferenci a o sborníku "Exulanti, vyhnanci a uprchlíci"
Josef Čáp: Úvodní slovo ke konferenci, Orbis terrarum - cena spolku Exulant
Významná výročí roku 2016 a blízká
Martin Rothkegel: Zur Eröffnung die Begrüssung vom Ehrenpräsidenten der Konferenz / Úvodní pozdrav čestného prezidenta konference
Maciej Pietrzak: Powitanie rektora Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie / Pozdrav rektora Státní vyšší odborné školy Jana Amose Komenského v Lešně
Edita Štěříková: Exulanti z Čech a Moravy v 17. a 18. století / Exulanten aus Böhmen und Mähren im 17. und 18. Jahrhundert
Jindřich Halama: Svoboda svědomí v české reformaci
Jan Kumpera: Osudový rok 1618 a jeho důsledky - Od Bílé hory k Staroměstské exekuci
Barbora Jiřincová: Emigrace a reemigrace ve 20. letech 17. století
Horst Schinzel: Die Schicksale des evangelischen Zweiges des Adelsgeschlechtes Schlick / Osudy evangelické větve šlechtického rodu Šliků
Dietrich Meyer: Der Anteil und das Selbstverständnis der böhmisch-mährischen Brüder am Missionswerk der erneuerten Brüder-Unität / Podíl a sebepojetí českých a moravských bratří na misijní činnosti obnovené Jednoty bratrské
Oskar Sakrausky: Aus der Geschichte einer Exulantenfamilie (Familie Sakrausky) / Z historie jedné exulantské rodiny (rodina Sakrausky)
Viktor Velek: Po stopách českovídeňských evangelíků augsburského a helvétského vyznání  v "dlouhém 19. století"
Slavomila Švehlová: Soužití českých a německých baptistů v Sudetech
Peter Morée: Souběh vyhnání evangelických českých Němců a příchod pobělohorských reemigrantů do ČSR
Zdeňka Kvasničková: Vzájemné soužití českých reemigrantů a Němců v roce 1946 na Bezdružicku
Wolfgang Bruder: Veränderungen der Zeiten im Kuhländchen (1480, 1621, 1722, 1925, 1946) / Proměny časů na Kravařsku (1480, 1621, 1722, 1925, 1946)
Alena Vantová: Jednota bratská a bývalé nemecké zbory
Romana Fojtová: Návrat do Československa: Několik poznámek k interpretaci
Milan Svoboda: Dr. Jan Jersák (1908-1984): Mé paměti ze Zelova. Život reemigranta z 20. století ve vlastních vzpomínkách
Daniel Franzkowski: Das kulturelle Erbe der "Tschechischen" Minderheit Niederschlesiens am Beispiel / der Geschichte des "Tschechischen Kulturhauses" in Gęsiniec/Husinetz/Husinec / Kulturní dědictví "české" menšiny Dolního Slezska na příkladu dějin "České klubovny" v Gęsiniec/Husinetz/Husinci
Gerhard Frey-Reininghaus: Česko-německé vztahy po roce 1990 z pohledu evangelických církví
Barmánci v Čechách. Křesťanští uprchlíci, kteří do Čech přišli v letech 2008-2010
Dirk Stelter: Flüchtlinge im heutigen Deutschland / Uprchlíci v dnešním Německu
Daniel Ženatý: Kázání na Žalm 27,1-3
Dirk Stelter: Predigt zu Apostelgeschichte 11,19-21 und 13,1-3 beim ökumenischen Abschlussgottedienst / Kázání na Skutky apoštolů 11,19-21 a 13,1-3 při závěrečných ekumenických bohoslužbách
Medailonky hudebníků: Hornový kvartet Fakulty umění Ostravské univerzity, Trio Eufonico, Zvonky Dobré zprávy - sbormistryně Jarmiła Wiera Jelinek, Jan Meisl
Jiří Dudycha: Plastika památníku
Dirk Stelter: Erinnerung an Versöhnung von Tschechen und Deutschen / Vzpomínka na usmíření mezi Čechy a Němci
Dopis pro spolek Exulant
Wolf-Rainer Krüger: Projekt sbírky dokumentů exulantské osady Velký Tábor ve Slezsku (Friedrichův Tábor): První koncepční skica
FOTOGALERIE

O pobělohorských exulantech
"Čeští a moravští exulanti, kteří opouštěli své domovy a vydávali se do nejistoty v cizině, museli počítat s podstatně skrovnějšími hmotnými životními podmínkami, často dokonce s velikou bídou. Pobělohorští exulanti naráželi v cizině při své příslovečné bídě na různé předsudky a nevraživosti, než vcelku prosluli svou pracovitostí a vynalézavostí. Vedle slavných mužů, jako byl učitel národů Jan Amos Komenský, autor jednoho z nejoblíbenějších zpěvníků Cithary sanctorum Jiří Třanovský a obdivovaný grafik Václav Hollar nebo malíř Jan Kupecký, stojí dlouhá řada významných exulantů a jejich potomků, kteří museli žít v cizích zemích."
Edita Štěříková, cit. z: Stručně o pobělohorských exulantech

Exulantská růže

Kategorie: Pobělohorský exil
Dostupnost: Skladem
300 Kč